ទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត ប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន ។

ចលនទ្រព្យ៖ ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិយានយន្ត (កាតគ្រីរថយន្ត, កាតគ្រីម៉ូតូ) ចលនទ្រព្យដទៃទៀត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ។

– ទទួលបញ្ចាំ ម៉ូតូ រថយន្ត កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ គ្រឿងអលង្ការ ។ល។

– អត្រាការប្រាក់ទាប និងមានលក្ខណៈប្រែប្រួល

– នីតិវិធីនៃការដាក់បញ្ចាំងាយស្រួល

– សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត

– លោកអ្នកអាចបង់រំលស់ប្រាក់កម្ចីតាមវិធីច្រើនយ៉ាង

– អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត