ភាគទុនិក

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា) មានភាគទុនិក ដែលមានសក្តានុពល មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ដូចខាងក្រោម៖

១. លោក តិ ចាន់គុណ

កម្រិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ គណនេយ្យ (UME)

បទពិសោធន៍៖ គ្រូបង្រៀន រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ, ធ្វើការក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល ៣ឆ្នាំ និងជាម្ចាស់ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

២. លោក ជា វិសិដ្ឋ

កម្រិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ទីផ្សារ (UME), បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (BBU)

បទពិសោធន៍៖ គ្រូបង្រៀនឯកទេស រូបវិទ្យា-គីមីវិទ្យា រយៈពេល ៨ ឆ្នាំ, ធ្វើការក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារឯកជនរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ, និងជាម្ចាស់អាហារដ្ឋាន ឃុនវិមាន

៣. លោក ធឿន វណ្ណថុង

កម្រិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

បទពិសោធន៍៖  ម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទទំនើប