ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យ

     បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំបម្រើ ការងារ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលអាចទាញយកបាននៅខាងក្រោម ឬអាចស្នើសុំពីស្នាក់ការកណ្តាល ឬការិយាល័យសាខាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា) ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារតាម Link ខាងក្រោម៖

Download (PDF, Unknown)