រូបសញ្ញា

រូបសញ្ញា (Logo) ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា) មានរូបអក្សរ CB ឆ្លាស់ព័ណ៌ចំនួនបី។

15 

 

  • ទី១  ព័ណ៌ ក្រហម តំណាងឲ្យថាមពល និងកម្លាំង, ភាពមុះមុត មានឆន្ទៈសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។
  • ទី២  ព័ណ៌ មាស តំណាងឲ្យតម្លៃប្រណីត និងកិត្យានុភាពវាបានបង្ហាញពីប្រាជ្ញា, ភាពស្រស់ស្អាត និងមានចិត្ដទូលាយ ។
  • ទី៣  ព័ណ៌ ខៀវ តំណាងឲ្យ ភាពស្មោះត្រង់, ភក្តីភាព និងការជឿទុកចិត្ត។