ម៉ោងបម្រើអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត បើក​បម្រើ​ជូន​លោក​អ្នក ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ដល់ ថ្ងៃ​សុក្រ សម្រាប់​គ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន ​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៧:៣០​ព្រឹក ដល់ ៤:៣០​រសៀល ។

C.B Market is opened from Monday to Friday for all branches.

Monday to Friday

  • Open from 7.30am to 4.30pm