ទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត ប្រកបអាជីវកម្ម ទទួលបញ្ចាំ និងទិញលក់ទ្រព្យបញ្ចាំ។

អចលនទ្រព្យ៖ ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិ (ប្លង់ដី, ប្លង់ផ្ទះ) អចលនទ្រព្យដទៃទៀត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ។

– អត្រាការប្រាក់ទាប និងមានលក្ខណៈប្រែប្រួល

– នីតិវិធីនៃការដាក់បញ្ចាំងាយស្រួល

– សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត

– លោកអ្នកអាចបង់រំលស់ប្រាក់កម្ចីតាមវិធីច្រើនយ៉ាង

– អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត