ការិយាល័យសាខា

សាខាបាត់ដំបង

ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

Tel: (855) 53 5049 777

H/P: 089 942 224 / 077 922 280

www.cbmarketcambodia.com

សាខាពោធិ៍សាត់

ភូមិពាលញែក១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

H/P: 089 788 813 / 092 855 531

www.cbmarketcambodia.com


 Map