ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា) សូមស្វាគមន៍

Welcome to C.B MARKET (Cambodia) Co., Ltd.

visit web page    ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត ជាក្រុមហ៊ុនទទួលបញ្ចាំនាំមុខគេ ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់សាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើង  ធានាបាននូវនិរន្តរភាព និងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ គោរពច្បាប់ និងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ http://nuworldtitle.com/map

article source C.B Market is the leading pawn company, providing convenient financial services and high confidence to all segments of the community to improve living conditions, ensure the sustainability and growth of the company adhere to professional ethics, respect the law and the environment of the country.

click here សេវាកម្ម

here ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត មានបម្រើសេវាកម្មដូចជា៖ ទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និងទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន ។